ประธานกรรมการสถาบัน

นายไมตรี อินทุสุต

ประธานกรรมการสถาบัน

กรรมการส่วนราชการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์

รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางฑิฆัมพร กองสอน

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายจินดา บุญจันทร์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายไพโรจน์ สุวรรณหงส์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Fream

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการคณะกรรมการ

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน