คำสั่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

แต่งตั้งคณะทำงานที่ดินและที่อยู่อาศัย

แต่งตั้งคณะทำงานบ้านมั่นคงพื้นที่เครือข่ายสลัม 4 ภาคและภาคประชาสังคม

แต่งตั้งคณะทำงานที่อยู่อาศัยและที่ดิน ภาคกลางและตะวันตก

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการหนุนเสริมพัฒนาระบบสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคง ภาคใต้

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาที่อยู่อาศัยทีดิทำกินเมืองและชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเรื่องที่อยู่อาศัย

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง

แต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการครัวชุมชน รวมคน ร่วมใจ

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบ้านมั่นคงพื้นที่เครือข่ายสลัม 4 ภาค และภาคประชาสังคม