ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ส่วนงาน พ.ศ. 2562

ข้อบังคับ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการบริหางานบุคคล

ข้อบังคับ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

ข้อบังคับ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561

ข้อบังคับ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับ ฉบับที่ 3 ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ข้อบังคับ ฉบับที่ 5 ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2543

ข้อบังคับ ฉบับที่ 5 ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

ข้อบังคับ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

ข้อบังคับ ฉบับที่ 6 ว่าด้วยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบท

ข้อบังคับ ฉบับที่ 6 ว่าด้วยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบท แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

ข้อบังคับ ฉบับที่ 6 ว่าด้วยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบท แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2

ข้อบังคับ ฉบับที่ 6 ว่าด้วยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบท แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3

ข้อบังคับ ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2562

ข้อบังคับ ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง ประโยชน์ตอบแทนกรณีเลิกจ้าง และประโยชน์ตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563

ข้อบังคับ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2556

ข้อบังคับ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2554

ข้อบังคับ ว่าด้วยการรักษาการแทนและการทำการแทน พ.ศ. 2556

ข้อบังคับ ฉบับที่ 12 ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ปฏิบัติกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

ข้อบังคับ ฉบับที่ 14 ว่าด้วยการมอบอำนาจ

ข้อบังคับ ฉบับที่ 15 ว่าด้วยกองทุนนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง

ข้อบังคับ ฉบับที่ 17 ว่าด้วยโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบ้าน

ข้อบังคับ ฉบับที่ 20 ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

ข้อบังคับ ฉบับที่ 22 ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน

ข้อบังคับ ฉบับที่ 23 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

ข้อบังคับ ฉบับที่ 25 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ข้อบังคับ ฉบับที่ 26 ว่าด้วยโครงการบ้านมั่นคงภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ข้อบังคับ ว่าด้วยโครงการบ้านมั่นคงภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้อำนวยการการและผู้ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พ.ศ. 2563

ข้อบังคับ ว่าด้วยการรับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พ.ศ. 2553

ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการประชุมในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับตำบลของสภาองค์กรชุมชนตำบล พ.ศ. 2553

ข้อบังคับ ว่าด้วยโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเรื่องที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2553

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พ.ศ. 2553

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563