ข้อบังคับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติในการจำหน่ายทรัพย์สินและลูกหนี้จากบัญชีเป็นสูญ พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงนในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

หลักเกณการปฏิบัติงนนอกเวลาทำการการปฏิบัติงานในวันหยุดและการเบิกจ่ายค่าอาหาร พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบมและการประชุมในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การประชุมปรึกษาหารือและคำตอบแทนผู้เข้าร่วมปรึกษาหารืผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

แนวปฏิบัติในการจำหน่ายทรัพย์สินและลูกหนี้จากบัญชีเป็นสูญ พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติในการจำหน่ายทรัพย์สินและลูกหนี้จากบัญชีเป็นสูญ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การประชุมปรึกษาหารือ และค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมปรึกษาหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การจัดที่พักอาศัยและการจ่ายค่าเช่บ้านให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563