ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ข้อบังคับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่6) พ.ศ. 2561

การจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2562

ข้อบังคับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563

การรักษาการแทนและการทำการแทน พ.ศ. 2559

เครื่องแบบของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561

ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง ประโยชน์ตอบแทนกรณีเลิกจ้าง และประโยชน์ตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของผู้ปฏิบัติงาน กรณีปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวังและป้องกันการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หลักเกณฑ์และวิธีการยืมงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

หลักกณฑ์และอัตราดำรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรืบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

แนวปฏิบัติการทำงานที่บ้าน (work from home)