ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพัฒนาบ้านบึงประดู่

ตำบลทับหมัน  มีชื่อตามหมู่บ้านทับหมัน  ซึ่งมีประวัติควา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เดิมสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้เบญจพรรณอยู่ริมแม่น้ำน่าน ซึ่ง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

วิถีชีวิตชาวคลอง(บางน้อย) สู่เส้นทางแผนธุรกิจ ท่องเที่ยวโดยชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำบางน้อย หรือ บางน้อย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ตำบลศรีสำโรง

เทศบาลตำบลศรีสำโรง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งตะวันออกข…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การเลี้ยงไก่พื้นบ้านพันธุ์ดี

ไก่ชนหมายถึง ไก่สายพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์หนึ่งของประเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 20 02

วิกฤตชาวนาป่ามะคาบ พลิกฟื้นโอกาสสร้างรายได้ กลุ่มเกษตรปลอดสารข้าวปลอดภัย

จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่การทำนาประมาณ 1,812,121 ไร่ นับเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

น้ำดื่มชุมชนตำบลนาสนุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ตำบลพญาวัง

ตำบลพญาวัง ตั้งอยู่ในเขตตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหว…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คนด้อยโอกาสเข้าถึงระบบสวัสดิการอย่างเท่าเทียม กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแม่กลอง

เชิดศักดิ์ พฤกษประมูล / ทองใบ สิงสีทา   เทศบาลเมืองแม่ก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลสะเนียน

ตำบลสะเนียน แยกการปกครองมาจากตำบลถืมตองและจัดตั้งเป็นตำ…

อ่านรายละเอียด