สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ออมวันละบาทช่วยรวมญาติทั้งตำบล

พัฒนาความเป็นมาขององค์ความรู้ ตามที่ผู้นำชุมชนกล่าวขานส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงบึงทองหลาง จากความต้องการของผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ตำบลบึงทองหลางเป็น 1 ใน 8 ตำบลของอำเภอลำลูกกา ตั้งอยู่ท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ สู่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลโรงหีบ

ส้มโอขาวใหญ่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับอนุมัติให้ใช้ตราสั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลหนองใหญ่ เข้าถึงผู้ยากไร้ สร้างความร่วมมือ

ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เดิมเป็นสุขา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ออมวันละบาทสู่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

ตำบลอุโมงค์ มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดลำพ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลสิงโตทอง สร้างระบบการดูแลซ่อมที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

ตำบลสิงโตทอง  อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แยก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

หลายคน หลายฝ่าย บูรณาการงานร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย ต.ทุ่งหลวง จ.ราชบุรี

พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง แต่เดิมผู้คนเรียกว่า “ทุ่งหลง” เพรา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สวัสดิการชุมชนตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา ลำพูน

ตำบลทากาศ มีประชาชนเข้ามาอาศัยในปี พ.ศ.2350  อพยพมาจากก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลโยธะกา สร้างคน สร้างพลัง สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ตำบลโยธะกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“แปรรูปปลา” วิสาหกิจชุมชน คนคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน

ตำบลธรรมเสนมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา ทิศต…

อ่านรายละเอียด