นายไมตรี  อินทุสุต

ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

เกิดวันที่ 8 ตุลาคม 2499 อายุ 64 ปี

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนนายอำเภอ ปี 2532 (นอ. รุ่นที่ 29)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ปี 2543 (นบส. รุ่นที่ 31)
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2549-2550 (วปอ. รุ่นที่ 49)
หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย ปี 2558 (นธป. รุ่นที่ 3)

นายไมตรี อินทุสุต

ประวัติการทำงาน

ปี 2560 : คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

ปี 2560 (31 มกราคม 60-29 มีนาคม 62) : ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ

ปี 2558 (2 ตุลาคม 58-30 กันยายน 60) : ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานธนานุเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปี 2558 : อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ปี 2557 : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปี 2555 : ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ปี 2554 : ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ปี 2552 : ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ปี 2551 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ปี 2549 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2549 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ปี 2546 – ปี 2548 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด/ศูนย์ความยากจน กระทรวงมหาดไทย

ปี 2545 : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปี 2544 : ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ปี 2542 : รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

ปี 2540 : เลขานุการกรมการปกครอง กรมการปกครอง

ปี 2537 : หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปี 2531 : หัวหน้าฝ่ายรัฐสภา กองการเมืองภายในประเทศ และหัวหน้าฝ่ายเลขานุการนายกรัฐมนตรี
กองงานนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โอนไปรับราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปี 2529 : ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ปี 2521 : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติ