นายอนุกูล ปีดแก้ว

กรรมการส่วนราชการ

รองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2508 อายุ 56 ปี

ประวัติการศึกษาและการอบรม

นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2 ) รุ่นที่ 11 สำนักงาน ก.พ.

ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง)

(ปศส.) รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบาย สวัสดิการสังคม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปี 2563 รองปลัดกระทรวง

ปี 2562 รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ปี 2561 ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง

ปี 2560 ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง

ปี 2559 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการสำนักงานปลัดกระทรวง

ปี 2558 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานปลัดกระทรวง

ปี 2557 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ปี 2556 ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประวัติการทำงาน

ปี 2561 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปี 2560 : รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ปี 2557 : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ปี 2555 : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ปี 2555 : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

กรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ผู้แทนในคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะที่ 1 คณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต