นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ

กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

หน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2507 อายุ 57 ปี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การอบรม หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 92

การอบรม หลักสูตรนอ.รุ่นที่ 48

การอบรม หลักสูตรนบส.รุ่นที่ 67

การอบรม หลักสูตรวปอ.รุ่นที่ 55

การอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 1/62

 

ประวัติการทำงาน

ปี 2562 – ปัจจุบัน : อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ปี 2560 : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปี 2558 : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปี 2557 : ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ปี 2556 : ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ปี 2555 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ปี 2553 : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ปี 2552 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ปี 2551 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นักปกครอง 9)

ปี 2549 : หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.)

ปี 2548 : หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8)

ปี 2548 : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8ว) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปี 2547 : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ปี 2546 : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ปี 2545 : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ปี 2543 : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ปี 2543 : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ปี 2541 : ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการให้แก่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการ ศอ.บต. (นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ปี 2538 : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการ กรมการปกครอง

ปี 2535 : บุคลากร 4 กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง

ปี 2534 : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 4) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ปี 2531 : ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง