นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์

กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เกิดวันที่ 27 เมษายน 2505 อายุ 59 ปี

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์

ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2529

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปี 2535

Post Graduate Diploma in Development Planning Techniques, Institute of Social Studies,

the Hague, the Netherlands ปี 2536

Master of Science (Human Resource Development), The University of Manchester, England ปี 2541

ประกาศนียบัตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง” (ปศส.) รุ่นที่ 10/2554 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2555

ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 77/2556 สำนักงาน ก.พ.

ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่นที่ 26 (10 ต.ค. 2556 – 17 ก.ย. 2557) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2557

ปริญญาโท ด้านสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53