นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ

กรรมการผู้แทนส่วนราชการ
หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เกิดวันที่ 14 มิถุนายน 2514 อายุ 50 ปี

ประวัติการศึกษาและอบรม

MBA, Middle Tennessee State University, USA

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัมมนา Innovate Finance Global Summit (IFGS) ณ ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (ส.นบส.) รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักสูตร CLMT Bankers’ Leadership Program 2018 รุ่นที่ 12 จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.) รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี IAS 32, IAS 39/IFAS 9, IFS 7 และผลกระทบที่มีต่อสถาบันการเงินในอนาคตจัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยสถานที่ศึกษาดูงาน โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 7 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หลักสูตร Financial Executive Development Program จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

หลักสูตรฝึกอบรมสาขาวิชา Risk-Based Banking Supervision ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (IMF)

ประวัติการทำงาน

ปี 2563 – ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปี 2559 : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

ปี 2557 : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

ปี 2555 : ผู้อำนวยการส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 (เกษตรและรายย่อย และ SMEs)

ปี 2552 : ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ปี 2550 : กลับเข้ารับราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนา

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปี 2547 : ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติงานในสำนักงานความร่วมมือพัฒนา

เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ในตำแหน่งวิเคราะห์โครงการและบริหารเงิน (เจรจาและจัดทำสัญญาการกู้เงินระหว่างประเทศ)

ปี 2539 : เข้ารับราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในตำแหน่งเศรษฐกร

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

อนุกรรมการในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อการศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาแนวทางการ

บริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ

คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงินในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและคำอุทธรณ์ในคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลเครดิต

กรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)