นางฑิฆัมพร  กองสอน

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตำแหน่งปัจจุบัน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

เกิดวันที่ 1 เมษายน 2506 อายุ 58 ปี

นางฑิฆัมพร กองสอน

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประวัติการทำงาน

ปี 2558 : คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2559 ระดับเขต

ปี 2557 – ปี 2558 : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ปี 2557 : คณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต

ปี 2557 : คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ

ปี 2556 – ปี 2559 : สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง มาตรา 7 (1) จ.น่าน

ปี 2556 : คณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต

ปี 2555 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกส.ต.)

ปี 2555 – ปัจจุบัน : ประธานคณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนบน

ปี 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน

ปี 2555 – ปัจจุบัน : คณะทำงานด้านแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอนาน้อย

ปี 2555 – ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการระดับอำเภอ (อ.ก.อ.)

ปี 2555 : คณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต

ปี 2555 : คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ABC จังหวัดน่านและอำเภอนาน้อย

ปี 2554 – ปี 2557 : คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปี 2551 – ปัจจุบัน : ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบัวใหญ่

ปี 2551 – ปัจจุบัน : คณะกรรมการหมู่บ้าน

ปี 2551 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (โฉนดชุมชน) บ้านหนองห้า

ปี 2551 – ปี 2555 : ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย

ปี 2551 – ปี 2555 : อนุกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคเหนือ

ปี 2550 : ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.หมู่บ้าน)

ปี 2549 – ปี 2550 : รองประธานกลุ่มทำไร่บัวใหญ่

ปี 2549 – ปี 2550 : คณะทำงานยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกันจังหวัดน่าน

ปี 2549 – ปี 2550 : คณะทำงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชาชนจังหวัดน่าน (ศจพ.)

ปี 2546 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายคนจนตำบลบัวใหญ่ (โครงการบ้านมั่นคงชนบท)

ปี 2546 – ปัจจุบัน : คณะกรรมการกลุ่มฮักนาน้อย

ปี 2546 – ปัจจุบัน : คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตำบลบัวใหญ่

ปี 2546 – ปัจจุบัน : คณะทำงานเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค

ปี 2545 – ปี 2546: คณะกรรมการ คขค.จ.บ้านหนองห้า

ปี 2545 – ปี 2546: กรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ปี 2544 – ปี 2550 : คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย

ปี 2542 – ปัจจุบัน : ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองห้า

ปี 2540 – ปี 2548 : คณะกรรมการกลุ่มทำไร่บัวใหญ่

ปี 2540 – ปี 2546 : วิทยากรสอนทอผ้า สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน

ปี 2538 – ปี 2539 : อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ปี 2538 – ปี 2539 : ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านหนองห้า