นายจินดา  บุญจันทร์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตำแหน่งปัจจุบัน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

เกิดวันที่ 11 กันยายน 2495 อายุ 68 ปี

นายจินดา บุญจันทร์

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ประวัติการทำงานและประสบการณ์ชีวิต

ประธานอนุกรรมการภาคใต้

เป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง รุ่นที่ 1

ร่วมผลักดัน พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนตำบล พ.ศ. 2550

เป็นผู้นำชุมชนแห่งชาติ สมัยคุณประยงค์ รณรงค์

ร่วมงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในประเด็นทรัพยากร

เป็นผู้นำหลักของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ที่ทำงานร่วมกับสมัชชาคนจน และร่วมมือกับองค์กรชาวนาโลก ไปดูงานในหลายประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี ประเทศเนปาล ประเทศเคนย่า ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมัน และประเทศเบลเยี่ยม

ทำงานพัฒนาในนามอาสมัครชาวบ้าน ในโครงการจัดการลุ่มน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ปี 2519- ปี 2522 : ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ประเทศกัมพูชา

ปี 2517 – ปี 2518 : ทำงานกับชาวนาที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด

ทำงานกิจกรรมสมัยเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 1