นายไพโรจน์  สุวรรณหงส์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (จักรพงษภูวนารถ)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2499 อายุ 65 ปี

นายไพโรจน์ สุวรรณหงส์

ประวัติการศึกษา                                                  

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติการทำงาน

คณะทำงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดพระยาไกร จำกัด

ข้อมูลอื่น

– ความรู้พิเศษอื่น ๆ

การจัดทำเอกสารและระบบการเงินการบัญชี

ทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการอ่าน

วิทยากรจัดกระบวนการ