นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่งปัจจุบัน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2500 อายุ 64 ปี

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ทีมยุทธศาสตร์เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน

ปัจจุบัน ทีมยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

ปัจจุบัน ทีมยุทธศาสตร์ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตัวเอง

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยชนเผ่าประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการบริหารสำนักข่าวประชาธรรม

ปัจจุบัน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบัน อนุกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยประเด็นการศึกษา

ปี 2556 – ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2553 – ปัจจุบัน : เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

ปี 2550 – ปัจจุบัน : คณะกรรมการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

ปี 2550 – ปัจจุบัน : ประธานโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ปี 2547 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา

ปี 2540 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ

ปี 2546 – ปี 2551 : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม

ปี 2540 – ปี 2546 : ผู้อำนวยการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ปี 2537 – ปี 2539 : ผู้ประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมการระดมทุนเพื่องานพัฒนาภาคเหนือ

ปี 2533 – ปี 2536 : ผู้ประสานงานชมรมนักพัฒนาภาคเหนือ (มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ)

ปี 2528 – ปี 2532 : ผู้ประสานงานโครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนภาคเหนือเพื่อการพัฒนา

ปี 2525 – ปี 2527 : เจ้าหน้าที่สังคมและการศึกษา โครงการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคเหนือกับมูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศเยอรมันนี)

ปี 2524 – ปี 2525 : ฝ่ายฝึกอบรมและติดตามอาสาสมัคร โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม

ปี 2523 – ปี 2524 : อาสาสมัครเพื่อสังคมรุ่น 1 โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ปฏิบัติงานที่มูลนิธิโกมลคีมทอง

ข้อมูลอื่น ๆ

– ผลงาน และประสบการณ์

การจัดฝึกอบรมแก่นักพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม” “การจัดการความรู้ท้องถิ่น”

บรรณาธิการหนังสือ “ตำนานชุมชนรักป่า” “สืบสานล้านนา” “เล่าขานตำนานเมืองแจ่ม”

หนังสือ “เส้นทางแห่งศรัทธา” รวมบทความ ข้อเขียน ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน

โครงการบวชป่าชุมชน 50 ล้านต้น เฉลิมฉลองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบปีที่ 50

คณะทำงานเครือข่ายการศึกษาทางเลือก

คณะกรรมการบริหารแผน “สุขภาวะพื้นที่ชุมชน” สำนัก 3

คอลัมนิสต์ Social Conner นิตยสาร Hiclass

คอลัมนิสต์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นิตยสารขวัญเรือน

บรรณาธิการหนังสือ “ตำนานชุมชนรักป่า” คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนภาคเหนือ 2536

บรรณาธิการหนังสือ “บันทึกลับ NGO พัฒนาการองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ” 2543

บรรณาธิการหนังสือ “สืบสานล้านนาเชียงใหม่” โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 2543

หนังสือ “แนวคิดฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น” สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 2547

หนังสือ “เส้นทางแห่งศรัทธา” สำนักพิมพ์อมรินทร์ 2544 มูลนิธิภูมิปัญญา

หนังสือ “10 ปีสืบสานล้านนา” 2550 โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

หนังสือ “เด็กสืบสานภูมิปัญญา” 2551 โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา

หนังสือ “ห้องเรียนมีชีวิต” 2553 โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา

เขียนหนังสือ “องค์กรชุมชนกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง” (วิทยาลัยการจัดการทางสังคม 2550)

– รางวัล

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี

ASHOKA FELLOW

Bright and charme Aword 2555

– การอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศฟิลิปปินส์

Grassroot Demoeraey สหรัฐอเมริกา

ชุมชนจัดการท่าองเที่ยว ประเทศเวียดนาม

การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมชุมชนไท ประเทศเมียนมาร์

ศึกษาดูงานชุมชนจัดการตัวเองและการจัดการภัยพิบัติ ประเทศญี่ปุ่น