นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ

กรรมการและเลขานุการ

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2503 อายุ 61 ปี

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-9111081

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2527

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544

ประวัติการทำงาน

ปี 2543 – ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ปี 2557 – ปี 2559 : รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ปี 2550 – ปี 2557 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำกับดูแลกลุ่มงานพื้นที่ และกลุ่มงานสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนและพัฒนายุทธศาสตร์ชุมชน รักษาการผู้จัดการสำนักงานสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและภาคี

ปี 2549 : เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รักษาการผู้จัดการสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน หัวหน้าหน่วยสนับสนุนงานขบวนการชุมชน

ปี 2548 : เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รักษาการผู้จัดการโครงการบ้านมั่นคง

ปี 2546 – ปี 2547 : เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รักษาการผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกลาง

ปี 2545 : เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รักษาการผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ

ปี 2543 – ปี 2544 : ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ

ปี 2529 – ปี 2542 : ทำงานด้านองค์กรพัฒนาเอกชน

ข้อมูลอื่น ๆ

– การศึกษาดูงานต่างประเทศ

การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ประเทศเดนมาร์ก ประเทศนามีเบีย ประเทศแอฟริกาใต้
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสิงค์โปร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา

การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น กรุงวอชิงตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองพิตต์สเบิร์ก สหรัฐอเมริกา และประเทศนิวซีแลนด์

อบรมแนวทางการทำงาน CO (Community Organizing) ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศฟิลิปปินส์

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน CO (Community Organizing) ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเกาหลีใต้ ฮ่องกง ประเทศอินเดีย และประเทศปากีสถาน

– ความสามารถพิเศษ

วิทยากรวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

วิทยากรหลักสูตร “การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์”

วิทยากรหลักสูตร “การวิเคราะห์ชุมชนอย่างเร่งด่วน”