นายสุพัฒน์ จันทนา

ผู้อำนวยการภาค สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก

 

สังกัด  สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  081-404-2056

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. บริหารสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
นายสุพัฒน์ จันทนา