นางสาวพรรณทิพย์   เพชรมาก      

รองผู้อำนวยการ       

 

สังกัด  สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  081-836-6404

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. กำกับดูแล สำนักบริหารงานกลาง สำนักการเงินและบัญชี สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และสำนักสินเชื่อ
  2. กำกับดูแล การปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลส่วนงานตามข้อ 1
  3. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่นเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก