นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ

ผู้อำนวยการภาค สำนักงานภาคกลางและตะวันตก

 

สังกัด  สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  081-372-9056

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. บริหารสำนักงานภาคกลางและตะวันตก
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ