นายปฏิภาณ จุมผา

รองผู้อำนวยการ       

 

สังกัด  สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  081-721-2697

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. กำกับดูแล สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร
    สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง สำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สำนักประสานเครือข่ายประชาสังคม และสำนักประสานเครือข่ายสวัสดิการชุมชน
  2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
นายปฎิภาณ จุมผา