นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล    

รองผู้อำนวยการ 

 

สังกัด  สำนักผู้อำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  085-036-3314

 

กำกับ ดูแล การบริหารส่วนงาน

  1. กำกับดูแล สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน
  2. ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมในตำแหน่งผู้อำนวยการภาค มีอำนาจหน้าที่บริหารสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  3. ออกแบบและพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้บริหารและกำกับดูแลส่วนงานอื่น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มและส่วนงานอื่น ๆ ให้มีทิศทางที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกไตรมาส
นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล