ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี คณะกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ
ครั้งที่ 1/2564 28 มกราคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 2/2564 วาระพิเศษ 8 กุมภาพันธ์ 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 3/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 4/2564 25 มีนาคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 5/2564 วาระพิเศษ 9 เมษายน 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 6/2564 22 เมษายน 2564 10 คน 9 คน 90.00
ครั้งที่ 7/2564 14 พฤษภาคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 8/2564 24 มิถุนายน 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 9/2564 22 กรกฎาคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 10/2564 วาระพิเศษ 3 สิงหาคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 11/2564 26 สิงหาคม 2564 10 คน 10 คน 100.00
ครั้งที่ 12/2564 ไม่มีฝ่ายบริหาร 26 สิงหาคม 2564 10 คน 9 คน 90.00
ครั้งที่ 13/2564 30 กันยายน 2564
ครั้งที่ 14/2564 28 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 15/2564 25 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 16/2564 23 ธันวาคม 2564