รู้จักสินเชื่อเพื่อการพัฒนา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.  มีภารกิจในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งของชุมชนในการสร้างกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาสู่การพึ่งตนเอง โดยสอดคล้องไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ของชุมชน  และเพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนการการเงินและทุนของชุมชนให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการออม การบริหารเงินทุน การจัดสวัสดิกการ การพัฒนาภูมิปัญญา และการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน

ทั้งนี้ พอช.ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรชุมชนตั้งแต่ปี 2543  ต่อจากงานสำนักงานพัฒนาชุมชนเมืองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  โดยเป็นการให้สินเชื่อผ่านกลุ่ม เครือข่าย หรือสหกรณ์ที่เป็นกลไกการทำงานของชุมชน  มีวัตถุประสงค์การใช้หลากหลาย  ในระยะแรกเป็น3  ในการปลดหนี้ให้สมาชิก  108  ราย  ยอดหนี้ปัจจุบันคงเหลือเปนการให้สินเชื่อกับชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่  ภายหลังจึงได้ขยายขอบเขตไปยังภาคชนบท  เริ่มจากสินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาสำหรับคนจนในเมือง  (งบมิยาซาวา)  และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ (มพช.)  ในช่วงปี 2542 – 2545

S 16760834

หลักคิดและแนวทางสำคัญ

ในปี 2546 จนถึงปัจจุบันได้มีกระบวนการร่วมกำหนดทิศทางและแนวทางของสินเชื่อ (เพื่อการพัฒนา)  กระบวนการทำงานและกลไกการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมคิดค้นจากขบวนชุมชนทั่วประเทศ  เพื่อให้สินเชื่อของพอช.สามารถตอบสนองเจตนารมณ์การพัฒนาของชุมชน และไม่ซ้ำซ้อนกับสินเชื่ออื่นๆ  ในระบบที่ทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงได้  และได้มีการออกข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน รวมถึงระเบียบสินเชื่อที่กำหนดประเภทสินเชื่อ 5 ประเภทเพื่อรองรับการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน  สินเชื่อเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวม  สินเชื่อเพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชน สินเชื่อหมุนเวียน และสินเชื่อเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักคิด แนวทางสำคัญของสินเชื่อเพื่อการพัฒนา มีดังนี้

  • เชื่อมโยงการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ภาคีในท้องถิ่น โดยการกระจายการบริหารจัดการสินเชื่อสู่ชุมชนและท้องถิ่น เน้นการเป็นเจ้าของร่วม  ใช้ประโยชน์ร่วม  รับผิดชอบร่วม  และเอื้ออาทรต่อผู้ขาดโอกาส
  • ให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของกองทุน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ ตลอดจนการติดตามประเมินผล และตรวจสอบอย่างครบวงจร
  • ให้มีกระบวนการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน และสามารถเชื่อมโยง ขบวนการชุมชน ในการแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ สมาชิกฐานราก

ให้มีทิศทางและกระบวนการทำงานสัมพันธ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของขบวนการชุมชนในท้องถิ่น  และมีส่วนสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ประเภทและเงื่อนไขต่างๆ ของสินเชื่อเพื่อการพัฒนา

เอกสารแนบ