ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการชุมชนตามวิถีพอเพียง สภาองค์กรชุมชนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลนาเรียง ในสมัยก่อนเรียกบ้านไม้เรียง ต่อมาเปลี่ยนเป็…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สภาองค์กรชุมชนตำบลนาหลวงเสน

ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประวั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Na Mo Bun1

การจัดการพลังงานทางเลือกระดับชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลนาหมอบุญ เดิมเป็นชื่อของหม่อมบุญ ซึ่งตามประวัติได้ม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ดอกจูดบาน” ประเพณีการร่วมแรงขององค์กรชุมชนอำเภอชะอวด การรักษาทรัพยากร และเศรษฐกิจชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจักสาน คืองานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง นับเป็นงานฝีมือที่คน…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆ Khuntalae3

ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการการจัดสวัสดิการชุมชนทุกมิติ บูรณาการแผนสู่ Social Smart City อย่างยั่งยืน

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมักจะถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคม …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลสวนแตง

ตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ในปัจจุบันนั้น เดิม…

อ่านรายละเอียด