สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการโครงการตามแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เมืองและชนบท) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 สำนักบ้านมั่นคงได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญทั้งระดับนโยบาย และระดับพื้นที่  รวมถึงรายงานสถานะโครงการที่อยู่อาศัย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ