การประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ประจำเดือนธันวาคม2562

                        สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการโครงการตามแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เมืองและชนบท) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 สำนักบ้านมั่นคงได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสำคัญทั้งระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ รวมถึงรายงานสถานะโครงการที่อยู่อาศัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ตามเอกสารแนบ