ารประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 

จากสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่า หรือ COVID-19 ทำให้คณะอนุกรรมการ ไม่สามารถเดินทางมาร่วมการประชุมได้ จึงได้จัดการประชุมแบบ

VDO-conference เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงกัน