รูปภาพการประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ช่วงเดือนเมษายน 2563

เอกสารแนบ