ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563